Stichting de Binnenweg start ID-petitie

Uitgelicht

Go 4 ID, voordat de ID-plicht ingaat.

De stichting, kennis genomen hebbend van

 • de wereldwijde woordenstrijd
  die met de globalisering van de samenleving gepaard gaat;

 • de minder ontwikkelde competentie van de overheid om de
  gedeeltelijk aan ouders onttrokken opvoedingsverantwoordelijkheid te compenseren, waardoor er na het basisonderwijs een kloof van onzekerheid kan ontstaan bij zowel jongeren als hun ouders;

daarbij signalerend:

 • een toenemende, algemene behoefte aan fysieke & virtuele omgevingsverantwoordelijkheid;
 • een gebrek aan sociaalkrediet-versterkende  inburgerings-uitdagingen;
 • een terugtredende overheid en een toenemende mediagerichte politiek;
 • een toenemende migratie door renovatie & urbanisatie, die een zware last legt
  op het ontwikkelings- & integratieproces van ouders & kinderen;

en overwegend, dat

 • de excessief toenemende problematiek op onder meer maatschappelijk & klimatologisch gebied een globaal toekomstperspectief genereert,
  dat de zwaarste lasten legt op de jongere generaties;

heeft besloten:

zodat nieuwkomers & kinderen die de basisschool verlaten door overheid & derden gegarandeerde tools kunnen hanteren voor actief & zinvol inburgeren in de fysieke & virtuele wereld.

stichting de binnenweg verzoekt trybe#manhattan,

 • alle mogelijkheden te benutten om het virtuele krediet voor dit burgerinitiatief te versterken en voor zover mogelijk om te zetten in renergetisch vermogen.
 • het initiatief te benaderen als
  een kwalitatieve voorbereiding op de id-plicht,
  een individueel te gebruiken model voor “id-credibility” (persoonlijk informatiebehoud & versterking van de sociale kredietwaardigheid), of
  een voortschrijdende stap in de democratisering van de samenleving.

en gaat over in de ordening van de wintertijd.
nl 3022 bl 54

Andere tijd vraagt een ander denken

Dat was de drijfveer van Sociëteit Ante Portas die haar doelstelling begon met “Beseffende te staan voor de poorten van een nieuwe tijd…”

Alle overtuigingen, religieuze, politieke, culturele, maatschappelijke en zelfs economische, zijn getekend door de tijd waarin ze ontstonden.
Wie die overtuigingen wil begrijpen zal de ontstaansgeschiedenis moeten bestuderen om de betreffende opvattingen of leerstelling te kunnen valideren voor de huidige tijd.
Voor wie dat begrijpt ligt de weg naar het geloof in de toekomst open.
Voor hen schreef Sap de Huisaanhuis-folder die werd aangekondigd in het weekend van 9 september 1968 tijdens een preek in de kerken van Noordwijkerhout.
Hieronder een bijgewerkte versie voor de bewoners van de Meineszhood in Rotterdam 
die ook geloven in “betere tijden”.

Beste Mede-gelovigen

Het is een vreemde zaak, daar ben ik me van bewust:
Het is de eerste keer, dat een functieloze buurtbewoner u vanaf deze plaats toespreekt.
U hoeft niet bang te zijn, dat ik een aanslag kom plegen op uw budget;
ik kan u echter ook niet verzekeren, dat u er rijker van zult worden.
Wel gelukkiger misschien, maar dat kost u wat tijd.

Het blijft dus een vreemde zaak, zoals er tegenwoordig zo veel vreemde zaken zijn.

Stelt u zich voor:
éénderde van de wereld is welgesteld, tweederde leeft in armoede.
En de groep “buitengewoon rijken” wordt alsmaar rijker en plaatst de armen & ons op steeds grotere afstand van een haalbare wereldvrede, ondanks hun goede bedoelingen.


Wat “wetenschap” heet, heeft de laatste decennia zo’n vlucht genomen, dat er van de honderd geleerden die de mensheid heeft voortgebracht in al zijn duizenden jaren er
95 nu leven.
En deze mensen doen ons leven in een wereld die de laatste 70 jaar onbegrijpelijk veel veranderd is. Tegelijkertijd tonen ze ons grote vraagstukken over de kwetsbaarheid van het aardse bestaan.

Tienduizend jaren lang heeft de mens geen andere bezigheid gekend dan werken,
van zijn vroegste jeugd tot aan zijn dood, van ´s morgens vroeg tot ´s avonds laat.
Nog maar sinds kort kunnen bij ons de jonge en de oude mensen relatief onbezorgd leven.

Door de voortschrijdende democratisering en de cascadische versnelling van de “youngeRevolution” zal de mens in de nabije toekomst van iedere honderd uur dat hij leeft slechts zes uur hoeven werken, zinvol & geïntegreerd in zijn omgeving.

De mens bestaat al millennia lang en heeft zich ongeveer twintigduizend jaar geleden over de gehele wereld uitgespreid.
Ongeveer honderd jaar geleden werd de wereld uiteindelijk bewoond door 1 miljard mensen.
Nu, een eeuw, later zijn dat er al zes keer zoveel.
Als de groei van de wereldbevolking doorgaat als de laatste 70 jaar, dan zou het aantal mensen over 400 jaar 1000 miljard zijn.
Dat kan natuurlijk niet.
De hele aarde zou dan even dicht bevolkt zijn als nu de Megasteden van Azië, Europa, Amerika, of Afrika. En niet alleen dàt, daarbij zijn dan ook nog Mars, Venus & de maan nodig…en dan moeten we ook nog eten.

Al duizenden jaren denkt de mens, dat oorlog nodig is om vrede te bewaren.
“Si vis pacem para bellum” zeiden de Romeinen al en ook nu nog leven veel mensen met die wangedachte uit de patriarchale alleenheers-tijd.

Dit zijn slechts vijf “vreemde zaken”, maar zo zijn er nog tientallen op te noemen.
Ze beduiden, dat de wereld ingrijpend aan het veranderen is, of dreigt te veranderen op een voor de mensheid onhanteerbare manier.

We kunnen binnenkort leven in een weergaloze wereld.
Maar één verkeerde stap, lijkt het soms, en we gaan alsnog met z’n allen naar de haaien.

Nu kunnen we natuurlijk zeggen:
Als het zo gevaarlijk is een stap te zetten, dan houden we alles maar zoals het is;
het dient onze tijd wel uit;
de narigheid zal na ons komen.

Niet alleen zijn wij dan nu de moordenaars van veel mensen in de arme landen;
we zijn  “morgen”  dan ook nog de moordenaars van onze achterkleinkinderen.
wij zullen wellicht ons leven redden, maar zondermeer onze ziel verliezen.

We zijn mensen onderweg en maakten vanuit ons verleden een zware, moeilijke reis.
Steil bergopwaarts lijkt het vaak, over kliffen & ravijnen.
Maar, de wereld lijkt verkend & ingenomen; historische wonden worden gelikt & geheeld; alle volkeren & culturen hebben elkaar schade & schande gebracht, maar
de mensheid begint te stabiliseren…..

De mens begint zichzelf globaal te herkennen in “de ander”.
De pre-democratische fase van het Westen loopt op zijn einde.
Totalitaire systemen van Oost & West, Noord & Zuid zijn na duizenden jaren van onderdrukking bijna uitgerangeerd.
De mallen van de vermaakindustrie verliezen hun geloofwaardigheid.

Vóór ons zien we reeds de contouren van een nieuwe, maradijselijke wereld.
We staan als het ware op de drempel van een nieuwe tijd.
Laat ons er in godsnaam voor zorgen, niet terug te glijden in de oersoep,
in het moeras der lage zeden, 
of te blijven steken in de verschrikkingen van heden & verleden.

Maar de wereld lijkt in brand te staan; wat moeten we doen..?
Wat u moet doen, vermag ik niet te zeggen.
Wat kunnen we doen..?
We kunnen proberen, er achter te komen.
Met z’n allen, want ieder heeft een unieke normaliteit.
We kunnen met z’n allen de wereld, waar veel niet loopt dat hoort te werken, 
onder de loep nemen.
Kijken, zien waar wat los zit, waar iets gedaan kan worden.

Twee tags om ons bijeen te houden: “Inclusief Denken” en “Ken U-zelf”.
Want wat ons bindt, is dat we “lapsarians” zijn, universeel en toch thuis.
daarnaast wonen we in eenzelfde wijk of “hood” in Nederland.

Er wordt natuurlijk al veel gedaan, landelijk & wereldwijd.
Dus ook onze Meineszhood kan er niet omheen.
Je hebt de etalages van veel winkeliers misschien al gezien;
je hebt ongetwijfeld al posters zien hangen:

Leven nu….& morgen?

die etalages, de posters en ook deze toespraak vormen een toeleiding tot een serie
teach-ins, forum- & discussie-avonden, georganiseerd door Sociëteit Ante Portas.

Met vertegenwoordigers van alle kerken & moskeeën, welzijnswerk, onderwijs & koffiehuizen in de Hood is een werkgroep gevormd, die voor de komende maanden
vijf “grote onderwerpen” aan de orde stelt:

 • de huidige wereld
  volgens sommigen vol ongekende mogelijkheden,
  volgens anderen rotter dan ooit.
  een nieuwe wereld, een nieuw denken?
 • knowasys,   
  geloven & weten in een universele individuele dynamiek 
 • dienstplicht of werkplicht ?
  met of zonder middelen? 
 • hoe lang nog kun je later iets worden?
 • het binnenboekje
  id
  -credibility, een hardcopy voor je bestaan
  met omgevingsvertrouwen als basis.
 • ter afsluiting een spectaculair project:
  “gewoon buiten; buitengewoon” maar het kan evenzogoed anders zijn…

voor deze avonden hebben we mensen uitgenodigd die de onderwerpen op een behoorlijke, voor iedereen duidelijke manier uit de doeken kunnen doen,
zodat wij als toehoorders meteen kunnen inspringen, als onze overtuiging onder de voet gelopen wordt.
deze avonden zijn voor iedereen, voor iedereen, maar vooral voor mensen van ongeveer 12 tot 21 jaar.

Voor mensen die zich meer voelen aangesproken tot de categorie 18 tot 81:
het buurthuis en de koffiehuizen monitoren het project.

Aanstaande vrijdag zal de eerste avond worden gehouden in het hôtelieu aan de Meinesz-rotonde. 
De deelgemeente heeft in haar laatste vergadering besloten, dit project te steunen met 2.000 euro.
Laat ons er voor zorgen, dat het niet weggegooid is.
Vanavond nog krijgt u, huis-aan-huis een folder aangeboden, waarin het een en ander over dit project staat.

Rest mij alleen nog, U een aangenaam weekend toe te wensen en tot ziens, volgende vrijdag, na het avondgebed.
Het was mij een genoegen, in U een medegelovige te mogen ontmoeten.

PS: deze tekst is een bewerking van een preek uit 1968

Leven nu……, en morgen?

1968

 1. Provo in Amsterdam
 2. Bezetting van universiteiten en academies
 3. SAP in Noordwijkerhout

Vijftig jaar geleden, onrust in Parijs en de bezetting van een Pedagogische Academie in Berverwijk, besloot Sociëteit Ante Portas, opgericht in Hertenduin, geen revolte maar een happening te organiseren in Noordwijkerhout met als motto:

“Leven nu…., en morgen?”

Met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het jongerenwerk, de kerken, vakbonden en de middenstand, werd een cyclus gestart van 5 avonden in Hotel v.d.Geest. 

50 jaar geleden begon deze actie met een huis-aan-huis folder
en een toespraak in de gebedshuizen

Met medewerking van kerken, die een weekend lang een aankondiging door sap-leden vanaf de preekstoel toestonden, winkeliers die een etalage beschikbaar stelden en de gemeenteraad, die een garantiesubsidie verstrekte van 2000 gulden ging de Werkgroep Noordwijkerhout aan de slag. 
Van de preek en de huisaanhuis-folder is een vervolgblock gemaakt.